Litany Learning Academy

ནཱ་ལུ་ ཁྱོད་འགོ་དང་པ་ཨིན་ན?

Hi!

སློབ་ཚན་ནང་ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་རའི་དོན་ལུ་རྩིས་ཐོ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་དགོཔ་འདི་རང་ ལག་ལེན་པའི་མིང་དང་ཆོག་ཡིག་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཤོག་ལེབ་འདི་ནང་གི་འབྲི་ཤོག་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ཨིན!

ཁྱོད་ཀྱི་ལག་ལེན་པའི་མིང་འདི་ཧེ་མ་ལས་རང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལག་ལེན་པའི་མིང་གཞན་གཅིག་འབད་རྩོལ་བསྐྱེད་གནང་།